Kurssit 1-5

Lukion psykologia 2016 opetussuunnitelman luonnos

140_aaron

 

Pakollinen kurssi

1. Psyykkinen toiminta ja oppiminen (PS1)

Tavoitteet

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • tuntee psykologian keskeisiä aihepiirejä, kuten tunteet, motivaatio ja kognitiiviset toiminnot, sekä osaa havainnoida ja pohtia ihmisen toimintaa ja omaa psyykkistä hyvinvointiaan näitä kuvaavien käsitteiden avulla
 • ymmärtää, että ihmisen toiminnan selittämiseen ja ymmärtämiseen tarvitaan biologisten, psyykkisten, sosiaalisten ja kulttuuristen vuorovaikutustekijöiden tarkastelua
 • ymmärtää oppimiseen liittyviä prosesseja ja osaa pohtia psykologisen tiedon avulla omaa opiskeluaan
 • tutustuu joihinkin esimerkkeihin psykologisesta tutkimuksesta ja osaa kysyä tiedolle tutkimusperusteita
 • ymmärtää psykologisen tiedon perustuvan tieteelliseen tutkimukseen ja tunnistaa tieteellisen ajattelun peruspiirteitä
 • tutustuu psykologian soveltamiseen yhteiskunnan eri alueilla

Keskeiset sisällöt

 • johdatus psykologian sovellusaloihin sekä tutkimuskohteisiin
 • ihmisen toiminta psykologian näkökulmista
 • biologinen näkökulma psyykkiseen toimintaan
 • tietoinen ja tiedostamaton psyykkinen toiminta
 • kognitiivisten tulkintojen merkitys ihmisen toiminnassa
 • sosiaalisten ja kulttuuristen tekijöiden vaikutus psyykkiseen toimintaan
 • jonkin valinnaisen ilmiön tarkasteleminen edellä mainittujen näkökulmien avulla, esim. aggressiivisuus, jännittäminen, riippuvuudet, sosiaalinen vuorovaikutus tai syömiskäyttäytyminen
 • opiskelu ja oppiminen psykologian näkökulmista
 • oppimisen biologinen, kognitiivinen ja sosiokulttuurinen perusta
 • tehokkaat opiskelumenetelmät
 • motivaatio ja oppiminen mm. vertaisoppiminen
 • oppiminen sosiaalisessa ja kulttuurisessa kontekstissa
 • psykologisen tiedon muodostuminen
 • psykologian tutkimuskohteet
 • arkitiedon ja tieteellisen tiedon ero
 • psykologian eri tutkimusmenetelmät

Syventävät kurssit

Kurssi 2. Kehittyvä ihminen

Tavoitteet:

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • tietää, miten kehitystä tutkitaan ja osaa kysyä tiedolle perusteita
 • ymmärtää kehitykseen vaikuttavia tekijöitä ja niiden vuorovaikutusta
 • tuntee kehityksen osa-alueet ja ymmärtää niiden liittyvän toisiinsa
 • perehtyy lapsuus- ja nuoruusiän psykologiaan
 • ymmärtää hermoston toiminnan periaatteita sekä niiden yhteyksiä yksilön psyykkiseen kehitykseen
 • syventyy yhteen valinnaiseen ikävaiheeseen ja tarkastelee psyykkistä kehitystä kyseisessä ikävaiheessa
 • osaa soveltaa ja arvioida kehityspsykologista tietoa itsensä ja muiden ihmisten ymmärtämiseen

Keskeiset sisällöt:

 • kehityksen tutkiminen
 • kehitykseen vaikuttavat tekijät
 • hermoston kypsyminen
 • aivojen muovautuminen elämänkulun aikana
 • perimän ja ympäristön vuorovaikutus
 • varhainen vuorovaikutus ja kiintymyssuhteet
 • vertaissuhteet, sosialisaatio ja kulttuuri
 • psyykkisen kehityksen osa-alueet
 • kognitiivinen kehitys
 • emotionaalinen kehitys
 • minuus ja minäkäsitys
 • lapsuus- ja nuoruusiän psyykkinen kehitys ja sen erityiset haasteet
 • biologinen puberteetti
 • henkilökohtainen, sosiaalinen ja kulttuurinen identiteetti
 • sukupuoli-identiteetti
 • toiminnanohjaus ja sen hermostollinen tausta

Kurssi 3. Tietoa käsittelevä ihminen

Tavoitteet:

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • ymmärtää kognitiivista toimintaa ohjaavia yleisiä periaatteita ja osaa soveltaa niitä kognitiivisten ilmiöiden tarkastelemiseen
 • tuntee keskeisten kognitiivisten toimintojen hermostollista perustaa
 • ymmärtää kognitiiviseen toimintaan vaikuttavia sosiaalisia ja kulttuurisia tekijöitä
 • tuntee havaitsemiseen, tarkkaavaisuuteen, muistiin, ongelmanratkaisuun ja päätöksentekoon liittyvää psykologista tutkimusta ja käytettyjä tutkimusmenetelmiä
 • ymmärtää kognitiivisen toiminnan yhteyksiä muihin psyykkisiin toimintoihin
 • ymmärtää hermoston toiminnan periaatteita sekä niiden yhteyksiä yksilön kognitiiviseen kehitykseen ja toiminnanohjaukseen
 • kognitiivinen kehitys

Keskeiset sisällöt:

 • kognitiivisen psykologian ja aivotutkimuksen tutkimusmenetelmiä
 • kognitiivisten toimintojen ja korkeatasoisen toiminnanohjauksen neuropsykologinen perusta
 • keskeiset kognitiiviset toiminnot kuten havaitseminen, tarkkaavaisuus, muistaminen ja unohtaminen, ongelmanratkaisu ja päätöksenteko, kielelliset toiminnot
 • kognitiivisen toiminnan periaatteita, kuten sisäiset mallit ja havaintokehä, kognitiivisen toiminnan adaptiivisuus ja virhearvioinnit

Kurssi 4. Tunteet, psyykkinen hyvinvointi ja mielenterveys

Tavoitteet:

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • tutustuu tunteita ja mielenterveyttä koskevaan tutkimukseen ja ymmärtää, miten näitä aiheita voidaan tutkia ja osaa arvioida tutkimuksia kriittisesti
 • tuntee psyykkisen tasapainon ylläpitämisen keinoja ja psyykkiseen hyvinvointiin vaikuttavia tekijöitä
 • osaa tarkastella omaa psyykkistä hyvinvointiaan psykologisen tiedon valossa ja saa perusteita tehdä omaa hyvinvointiaan tukevia ratkaisuja
 • ymmärtää mielenterveyteen vaikuttavia psykologisia, biologisia, sosiaalisia ja kulttuurisia tekijöitä
 • tuntee yleisimpiä mielenterveyden häiriöitä ja ongelmia sekä ymmärtää mielenterveyden ja sen ongelmien määrittelyn haasteellisuuden
 • syventyy vähintään yhden mielenterveyden häiriön syihin, oireisiin ja hoitoon

Keskeiset sisällöt:

 • tunteiden muodostuminen ja merkitys itseymmärryksen välineenä
 • tunteet psykologisen tutkimuksen kohteena, tunteiden ja psyykkisen hyvinvoinnin yhteys, tunteiden merkitys ihmisen toiminnassa
 • psyykkinen hyvinvointi ja psyykkisen tasapainon ylläpitäminen
 • uni ja nukkuminen hyvinvoinnin osatekijöinä
 • stressi, kriisit ja niistä selviytymisen keinot
 • keskeiset mielenterveyden ongelmat ja niiden hoito
 • mielenterveyden ongelmien syntyä selittäviä tekijöitä
 • sosiaalisen ympäristön merkitys yksilön hyvinvoinnille

Kurssi 5. Persoonallisuus ja yksilölliset erot

Tavoitteet:

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • ymmärtää persoonallisuus-käsitteen laaja-alaisuuden
 • ymmärtää keskeisiä yksilöiden välisiä eroja kuten temperamentti, persoonallisuuden piirteet, älykkyys ja lahjakkuus
 • tuntee yksilöllisten erojen biologista perustaa (geenit, hermosto, hormonit)
 • ymmärtää sosiaalisten suhteiden, tilannetekijöiden ja kulttuurin vaikuttavan yksilöiden toimintaan, esimerkiksi tulkintatyyleihin ja motivaatioon
 • tuntee persoonallisuutta koskevaa tutkimusta
 • syventää ymmärrystään psykologian tutkimusmenetelmistä yksilöllisten erojen ja persoonallisuuspsykologian tutkimuksen osalta
 • osaa soveltaa persoonallisuutta koskevaa tietoa erilaisuuden ymmärtämiseen

Keskeiset sisällöt:

 • persoonallisuutta kuvaavat ja selittävät mallit
 • persoonallisuuden pysyvyys ja muuttuvuus
 • yksilöllisten erojen tutkiminen
 • yksilön persoonallisuuden biologinen perusta
 • yksilön toiminta sosiaalisessa kontekstissa ja kulttuurin vaikutus toimintaan

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *